REGJISTRIMI I BIZNESEVE

Dëshironi të filloni një biznes të ri?! Finn Consulting ju ndihmon me të gjitha dokumentat të nevojshme për fillimin e biznesit të ri!
Finn Consulting DOOEL bënë  regjistrimin e të gjitha bizneseve të reja, ndryshimet e të dhënave të biznesit dhe shuarjen e biznesit.

small-business-opening.ju_.top_

Një  Shoqëri Tregtare mund të themelohet  dhe regjistrohet  në Maqedoni për çfarëdo qëllimi të ligjshëm dhe mund të kryej çfarëdo veprimtarie të ligjshme të përcaktuar në nomenklaturen  e kodeve të aktiviteteve. Kodet janë shifra që përputhen me aktivitetin / veprimtarinë e biznesit të cilin ju e kenipërzgjedhur për ta hapur.

Më poshtë janë të paraqitura bizneset të cilat i regjistron FINN CONSULTING dhe  në pika të shkurta  janë spjeguar llojet e bizneseve:

1. Biznesi individual: Në biznesin  individual ,pronari ka  përgjegjësi të pakufizuar për  të gjitha borxhet e shoqërise. Shoqëria ka një emërtim zyrtar ose përfshin mbiemrin e ligjshëm të pronarit dhe të përfshij shkurtesën “B.I.” në gjuhën maqedone T.P.

2. Ortakëri e përgjithsme: Te ortakëria e përgjithshme, të gjithë ortakët përgjigjen pa kufizim, e solidarisht për borxhet e shoqërisë. Shoqëria kolektive ka një emërtim, në të cilin mund të përfshihet emri i një ose më shumë ortakëve, duke vënë menjëherë pas tij shkurtesën “O.P.” në gjuhën maqedone D.O.O.

3. Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K.): Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara janë ato shoqëri që janë themeluar nga një ose disa themelues, të cilët përgjigjen për të gjitha borxhet e tyre dhe detyrimet  tjera me tërë asetet. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuara ka një emërtim, menjëherë pas tij, shkurtesa”SH.P.K.” në gjuhën maqedone D.O.O.E.L

4. Organizata Jo-Qeveritare – Shoqata (O.J.Q.): do të thotë organizatë jo-qeveritare e regjistruar në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi.

Regjistrim i bizneseve!

Contact us!Graphicloads-100-Flat-Contact

________________________________________________
Telephone: +38973220222   &  +38931618861
E-mail: info@finnconsulting.mk
www.finnconsulting.mk

REGJISTRIMI I BIZNESEVE Reviewed by on . Dëshironi të filloni një biznes të ri?! Finn Consulting ju ndihmon me të gjitha dokumentat të nevojshme për fillimin e biznesit të ri! Finn Consulting DOOEL bën Dëshironi të filloni një biznes të ri?! Finn Consulting ju ndihmon me të gjitha dokumentat të nevojshme për fillimin e biznesit të ri! Finn Consulting DOOEL bën Rating: 0
scroll to top