Edhe 400 tjerë të papunë do të përfitojnë GRANTE prej 4000 euro…

timthumb

a

Prej me datë 29/05/2017 deri me 12/06/2017 aplikoni të fitoni grante përmes programit për vetëpunësim!

 1. U bëhet thirrje personave të evidentuar si të papunë, tëcilët në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe  të cilët  duan  që punësimin  e  tyre  ta  zgjidhin  me  mbështetjen financiare  përmes Programit  për vetëpunësim,  që të paraqiten  në klubet  e  punës  së qendrave të punësimit të APRM-së, ku rregullisht evidentohen si të papunë. Personat të cilët kanë shfrytëzuar mbështetje financiare përmes Programit për vetëpunësim gjatë viteve të kaluara, nuk kanë të drejtë përsëri të aplikojnë.

Inkurajohen të rinjtë që janë kërkues aktiv të punës që punësimin e tyre ta zgjidhnin me anë të mbështetjes financiare përmes Programit për vetëpunësim.

 1. Programi për vetëpunësim nuk do të mbështesë themelimin e biznesit në:

– veprimtarinë bujqësore, përkatësisht nga  sektori  A/A, departamenti 01,  prodhime bimore  dhe  shtazore, veprimtari  gjuetie  dhe  shërbime  që janë të lidhura  me  to, me përjashtim të veprimtarive:

 • 01.41 –Kultivim i lopëve qumështore
 • 01.41 –Kultivim i viçave, demave dhe buajve
 • 01.45 –Kultivim i deleve dhe dhive
 • 01.46 –Kultivim i derrave

– Prodhimi dhe distribuimii armëve, gjegjësisht veprimtari nga klasa 25.40-Prodhim i armëve dhe municionit

– Biznese financiare  dhe sigurimi  dhe  aktivitete që përfshijnë loja të fatit, gjegjësisht veprimtari nga Sektori K/I-Veprimtari financiare dhe sigurimi

-Tregti  me  shumicë  dhe  pakicë  me  automjete  dhe  motoçikleta,  dhe  servisim  i automjeteve  dhe  motoçikletave,  gjegjësisht  veprimtari  nga  departamenti  45, me përjashtim të veprimtarive:

 • 45.20 –Mirëmbajtje dhe servisim i automjeteve
 • 45.32 –Tregti me pakicë me pjesë këmbimi dhe pajisje për automjete
 • 45.40 –Tregti me motoçikleta dhe pjesë këmbimi dhe pajisje për motoçikleta, mirëmbajtje dhe servisim i motoçikletave

-Tregti me shumicë, gjegjësisht veprimtari nga departamenti 46

-Biznese nga fusha e transportit ( taksi ) ,

-Veprimtari nga Sektori L/J-veprimtari në lidhje me patundshmëri ,

-Shërbimenga departamenti 70

-Shërbimekonsultative .

3. Mbështetja financiare përfshin sigurimin e:

 • mbështetjesme ekspertënëformëtëstërvitjes për afarizëm dhe udhëheqje tëbiznesit, sistemit vauçer për përpunimin e planit tëbiznesit gjatëregjistrimit tëtijnënjëshumëprej 17.940,00denarësh.
 • mbështetjenfinanciare  dhe  këshilldhënese  përfurnizimin  me  paisje  ose repromateriale në një shumë prej 246.000,00denarësh.-mbështetjenfinanciarepër  punësiminplotësues  tënjë  personi,nëformëtëpaisjeve  ose  materialeve  nënjëshumëprej  92.000,00denarësh  për  kandidatët  tëcilët do  tëparaqesinplan  tëqëndrueshëm të biznesit,  e  qëtregon  qartëse  ka  nevojëtëpunësojëedhe  njëperson  për  funksionimin  e  suksesshëm  tëbiznesit,  por që edhe nëpërmjet parametrave ekonomik dhe financiare dëshmon qëndrueshmërinëe punësimit plotësues.Personi që do të punësohet nëpërmjet grantit plotësues , duhet të jetë person i papunë e që në mënyrë aktive kërkon punë .

4. Në programën e Vetëpunësimit do të inkuadrohen edhe kandidatët të cilët e kanë mbaruar trajnimin për afarizëm dhe kanë përpiluar biznis plan ( sipas masës aktive 3.10 ) . Inkuadrimi i tyre do të bëhet në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së biznis planeve më të mira .

5. Personat qëdot’ishfrytëzojnë mjetetfinanciare nga Programa për Vetëpunësim , nuk do të kenë të drejtë të kthehen në evidencën e të papunëve deri në skadimin e afatit të marrëveshjes ose deri sa nuk e kthen borxhin që është krijuar nga  mosrespektimi  i dispozitave të Marrëveshjes së nënshkruar, ose deri sa të kthejnë mjetet financiare me marrëveshje.

6. Nëse subjekti i themeluar me grant për vetëpunësim e ndërpret aktivitetin e tij, themeluesi/shfrytëzuesii grantit obligohet tëkthejë:

 • -100%  të vlerës  së grantit,  nëse edhe  pas  3  muajve  rradhazi  nga  momenti  i regjistrimit të subjektit(firmës) si dhe 2 muajve nga vërrejtja e dërguar nuk realizon transakcione financiare nëpërmjet Drejtorisë së të hyrave publike;
 • -80% të vlerës së grantit, nëse aktiviteti ndërpritet në afat prej një viti prej momentit të regjistrimit të firmës,ose
 • -60% të  vlerës  së  grantit,  nëse  aktiviteti  ndërpritet  në  afat  prej  dy  viteve  prej momentit të regjistrimit të firmës .

7. Personat e papunë,të cilët janëtë interesuar sipas pikës 1 të kësaj shpalljeje publike, fletëparaëqitjet e tyre mund t’i dorëzojnë më së voni deri më 16.06.2017në klubet e punës së 30 qendrave të punësimit në RM.

8.Kushtet,  të  drejtat  dhe  obligimet  më  konkretisht  do  të  përcaktohen  menënshkrimin e marrëveshjes së personave të papunë me APRM-në dhe UNDP-në.

Informata  më  të  hollësishme  mund  të  merren  në  klubet  e  punës  së  30  qendrave  të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë, në qendrën e kontaktit 02/3111-850 dhe ueb faqja www.avrm.gov.mk dhe www.rabotaimoznosti.mk

AGJENCIA E PUNËSIMIT

E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 

 

Edhe 400 tjerë të papunë do të përfitojnë GRANTE prej 4000 euro… Reviewed by on . [caption id="attachment_1223" align="alignnone" width="795"] a[/caption] Prej me datë 29/05/2017 deri me 12/06/2017 aplikoni të fitoni grante përmes programit p [caption id="attachment_1223" align="alignnone" width="795"] a[/caption] Prej me datë 29/05/2017 deri me 12/06/2017 aplikoni të fitoni grante përmes programit p Rating: 0
scroll to top