Roli i kontabilitetit në kuadër të kompanisë

men_accounting

.

Kontabiliteti është disiplinë që merret me mbledhjen, përshkrimin, klasifikimin, dhe komunikimin e rezultateve financiare.

Roli i departamentit të kontabilitetit dhe në atë kuadër përgjëgjësia e udhëheqësit të kontabilitetit konsiston në furnizmin e menaxhmentit të kompanisë me informacionet e nevojshme për një vendimarrje efektive dhe efikase. Përgjegjësia e udhëheqëesit të kontabilitetit në kuadër të stafit menaxherial identifikohet më përgjegjësinë e dhënies së këshillës ose asistencës së ndonjë departamenti tjetër.

Përgjegjësia në vertikalen organizative identifikohet me përgjegjësine e miratimit të vendimeve dhe dhënies së direktivave që orientojnë aktivitetin e kompanisë në drejtim të realizimit të objektivave të përcaktuara.

Përgjegjësia e udhëheqësit të kontabilitetit krahas mbulitmit të funksioneve të planifikimit dhe të kontrollit, përfshin edhe funksionet e kontabilitetittë përgjithshëm, auditimin intern, tatimet dhe çështjet të tjera me rëndësi për afarizmin e kompanisë.

_______________________________________________
Telephone: +38973220222   &  +38931618861
E-mail: info@finnconsulting.mk
www.finnconsulting.mk

Roli i kontabilitetit në kuadër të kompanisë Reviewed by on . . Kontabiliteti është disiplinë që merret me mbledhjen, përshkrimin, klasifikimin, dhe komunikimin e rezultateve financiare. Roli i departamentit të kontabilite . Kontabiliteti është disiplinë që merret me mbledhjen, përshkrimin, klasifikimin, dhe komunikimin e rezultateve financiare. Roli i departamentit të kontabilite Rating: 0
scroll to top